Biznesa lēdijas. Ar “naudas gēnu”

Vi­dē­jais arit­mē­tis­kais Lat­vi­jas uz­ņē­mē­jas por­trets nav īpa­ši veik­smīgs: 30 līdz 49 ga­dus ve­ca sie­vie­te no Rī­gas un gal­vas­pil­sē­tas ap­kār­tnes, ku­ra dar­bo­jas ma­zum­tirdz­nie­cī­bas jo­mā, ir di­bi­nā­ju­si maz­ka­pi­tā­la SI­A un strā­dā ar lie­lā­kiem zau­dē­ju­miem ne­kā vi­dē­ji val­stī. Ta­ču ir arī sie­vie­tes, kas dar­bo­jas veik­smī­gi, ar vē­rie­nu un ap­gro­za mil­jo­nus.

Vairāk lasīt: astrologi.lv